آهنگ جدید میثم ابراهیمی به نام «حالم مثل هوای پاییزه که ناخوداگاه اشک میریزه»

متن آهنگ میثم ابراهیمی حالم مثل هوای پاییزه که ناخوداگاه اشک میریزه
ﺗﻮ از ﻛﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﻴﺪی ﻛﻪ دﻳﺮ اوﻣﺪی زود ﻣﻴﺮی
ﺑﻪ اﻳﻦ راﺣﺘﻰ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻰ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ از ﻣﻦ ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮی
اﻳﻨﻘﺪر ﻏﻢ داره ﻧﺒﻮدت ﻛﻪ ﺑﺪﺗﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺸﻢ
ﻧﻪ ﻓﻜﺮﺷﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﻧﻪ از ﻓﻜﺮﺷﻢ ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻴﺸﻢ
اﺣﺴﺎس ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮام ﺗﻮ رو ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ وﺟﻮدم
ﻏﻤﺖ ﻣﻨﻮ ﻣﻴﻜﺸﻪ ای ﻛﺎش اﺻﻠﺎ ﺗﻮ رو ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدم
ﭼﻰ ﺗﻪ اون ﭼﺸﻤﺎت داری ﻛﻪ اﻳﻨﻘﺪه واﺳﻢ ﻋﺰﻳﺰه
ﻛﻮﻫﻢ وﻟﻰ ﭼﻴﺰی ﻧﻤﻮﻧﺪه ﺑﺎ اﺷﮏ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮﻳﺰه
دﺳﺘﺎی ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاد از اﻣﺸﺐ دﺳﺖ ﺗﻮ رو ﻣﺤﻜﻢ ﺑﮕﻴﺮه
ﺧﺪا ﺗﻮ رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺸﻪ ﻫﺮ ﭼﻰ ﻛﻪ دارﻣﻮ ﺑﮕﻴﺮه
ﺳﺨﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﻜﻨﻢ ﻧﺒﺎرم ﺳﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭘﺮﻳﺸﻮن
ﺑﻐﻀﻢ ﻛﻪ اﻣﺸﺐ ﮔﻴﺮ ﻛﺮدم ﻳﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ اﺑﺮ و ﺑﺎرون
وﻗﺘﻰ ﺗﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪﺗﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮی وﻗﺘﻰ داری از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻴﺮی
ﺣﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻮای ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻛﻪ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه اﺷﮏ ﻣﻴﺮﻳﺰه
۰ ۰
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.